ZÁKLADNÍ INFORMACE

Čistírny TOPAS S se vyrábí pro variabilní hloubku přítoku až do 1,2 m pod terénem. Ve velikosti 5 – 8 EO jako kruhové nádrže a pro kapacity 10 – 400 EO se vyrábějí jako obdélníkové oceloplastové nádrže.

Oceloplastová konstrukce nádrží větších čistíren je patentově chráněna. Princip patentu spočívá v tom, že statiku konstrukce zajišťuje profilovaný zinkovaný plech. Plast zajišťuje vodotěsnost nádrže a ochranu pozinkovaného plechu před korozí. Výsledkem je stabilita a tuhost konstrukce, kterou není možné za přijatelnou cenu pouze z plastu vytvořit.

Oba typy mají obdobnou technologii, ale typ TOPAS R-BASIC neobsahuje řídicí jednotku. Technologie TOPAS R-BASIC obsahuje přítokovou nádrž, aktivační nádrž (bioreaktor) a kalojem, přičemž přítoková nádrž je u dna propojena s aktivační nádrží a tvoří spolu „spojené nádoby“. Naproti tomu u systému TOPAS S jsou přítoková a aktivační nádrž vodotěsně odděleny a odpadní vody jsou z přítokové nádrže do aktivační nádrže přečerpávány. Tím má přítoková nádrž též funkci čerpací stanice a současně slouží k akumulaci nárazových přítoků.
Obecně platí, že čistírny TOPAS R-BASIC jsou vhodné pro instalace, kdy přítoková kanalizace je zahloubena do 0,7 m pod terénem. TOPAS S jsou vhodné pro větší hloubky přítoku, až do 1,2 m, kdy u jiných typů domovních ČOV je nezbytné předřadit čerpací stanici nebo je nutné čistírnu nákladně obetonovat.

IDEÁLNÍ ČOV PRO REKREAČNÍ OBJEKTY

ČOV TOPAS S je první čistírna s nezávislým testováním funkce po 3 a 6 měsících bez přítoku splašků. Zkušebním ústavem SZÚ v Brně bylo provedeno testování 2 ks ČOV TOPAS S s přerušením přítoku splašků na 3 měsíce a 6 měsíců. U obou čistíren byla po obnovení přítoku dosažena účinnost čištění 97%. K testování byly použity sériově vyráběné a certifikované ČOV TOPAS S (CE výrobek). Osvědčení o zkoušce

Společnost TopolWater, s.r.o. obdržela za tento výrobek cenu GRAND Prix  na veletrhu For Arch 2018 v Praze.

PŮDORYS ČISTÍRNY

A  Přítoková komora (Akumulace)
Aktivační komora (Bioreaktor)
Kalojem
Box pro technologii
E   Pískový filtr
F   Chemické dávkování

A  Přítoková komora – slouží k zachycení a rozmělnění hrubých nečistot, k homogenizaci splašků a k denitrifikaci (odstranění dusičnanů z odpadní vody).

B  Aktivační komora (Bioreaktor) – zde dochází k biologickému čištění odpadních vod mikroorganismy, které jsou obsaženy v „aktivovaném kalu“. Energie k průběhu tohoto procesu je dodávána provzdušňováním. Dále zde dochází k oxidaci amoniaku na dusičnany a k oddělení vyčištěné vody od aktivovaného kalu.

C  Kalojem – slouží k uskladnění přebytečného kalu jako produktu biologického čištění. Platí zásada, že čím lépe čistírna pracuje, tím více vzniká přebytečného kalu k uskladnění. Pokud čistírna nemá samostatný kalojem a automatické odkalování aktivační nádrže, může docházet k úniku kalu do odtoku čisté vody již při drobném zanedbání údržby.

D  Box pro technologii –  box slouží k uložení dmychadla, řídicí jednotky, elektroventilů a dalšího elektropříslušenství.

Pískový filtr –  slouží k mechanickému dočištění biologicky vyčištěné odpadní vody. Je ideální v případě používání automatického závlahového systému.

F Chemické dávkování – jde o zařízení pro odstraňování fosforu, případně pro úpravu pH. Pracuje v závislosti na změřeném množství odpadní vody a dávkuje chemikálie podle nastavené hodnoty koncentrace chemikálie na 1 m³ vyčištěné vody. Nemůže tak dojít k předávkování čistírny chemikáliemi.

OSAZENÍ ČISTÍRNY

Všechny typy čistíren TOPAS S jsou v základu plně samonosné a mohou být umístěny nad i pod hladinou podzemní vody. Čistírny do 8 EO se mohou při stabilním podloží osadit jen na pískový podsyp. Čistírny nad 8 EO vyžadují podkladní beton. K čistírně se dodává přítoková trubka, která se osazuje až při montáži, podle skutečné hloubky přítokové kanalizace. Přítok se přivede do akumulační komory čistírny, která má zároveň funkci čerpací stanice Je tedy možné instalovat přítok v různé hloubce pod terénem dle potřeby v rozmezí 0,5 – 1,3 m pod terénem. V případě požadavku zákazníka lze přítok zhotovit již při výrobě ČOV. Odtok je vždy pevně zabudovaný a je součástí výrobku.

TOPAS S

A  Hloubka přítoku pod terénem 0,5 – 1,2 m
B  Celková výška  2,4 m
C  Výška odtoku nade dnem 1,4 m

OBSYP A NAPOUŠTĚNÍ ČOV

Po osazení se čistírna naplní vodou na hloubku cca 1,0 m a pak obsype pískem nebo původní „prohozenou“ zeminou, pokud neobsahuje kameny (hlavně s ostrými hranami) rozměrů větších než cca 10 mm, které by mohly poškodit plastový plášť nádrže. Plášť čistírny je možné před poškozením také chránit nopovou folií. Zásyp pod připojovacím a odtokovým potrubím se musí vždy provést hutněným štěrkopískem (nejlépe stabilizovaným cementem), aby se zamezilo pozdějšímu sedání zásypu, čímž by mohlo dojít k poškození stability potrubí.

 

PŘIPOJENÍ NA ELEKTRICKOU ENERGII

Čistírna TOPAS S 5 je vybavena dmychadlem o příkonu 60 W a napětí 230V. Elektrická instalace čistírny je kompletní a v rámci záruky není přípustné do ní zasahovat. Každá čistírna je vybavena zástrčkou 230V, napojenou do přívodní krabice acidur. Tato zástrčka slouží k provizornímu napojení a přezkoušení čistírny na prodlužovací kabel. Připojení z nemovitosti se provádí kabelem minimálního průřezu CYKY 3J x 2,5 do přívodní elektrické krabice acidur – viz kabeláž. Pokud je při instalaci přítomen elektrikář nebo montér s příslušnou odbornou kvalifikací montáže elektrických zařízení, provede se zapojení přívodního kabelu přímo do čistírny a provizorní zapojení se zruší. Napojení v nemovitosti a el. přípojka se provádí individuálně a není předmětem dodávky čistírny. Je nezbytné, aby byl přívod k čistírně chráněn proudovým chráničem.

 

ČOV S NÁDRŽÍ NA VYČIŠTĚNOU VODU

Čistírna může být vyrobena v jednom bloku s nádrží na vyčištěnou vodu (event. na skladování přebytečného kalu). Nádrž o užitném objemu 2 m³ je propojena s čistírnou již ve výrobě, a to konstrukčně i technologicky. To podstatně zjednoduší a urychlí montáž. Zároveň platí, že kombinace nádrže a napojení na technologii TOPAS umožňuje využití akumulačního objemu v celkové hloubce nádrže, tj. 2 m

TOPAS Duo

Potřebujete poradit s výběrem ČOV? Obraťte se na nás, rádi Vám pomůžeme.