FAQ


Pokud je na ČOV napojena jakákoliv výrobna nebo zpracovna potravin, profesionální kuchyně nebo restaurace, je povinností majitele ČOV samostatně předčistit odpadní vody, přicházející z těchto provozů v lapolu tuků.
Membrány na dmychadle by se měly měnit cca po 2 letech provozu dmychadla. V případě, že nebudou vyměněny membrány na dmychadle, tak se zvyšuje riziko jejich prasknutí a případné vážné poškození dmychadla.
Pokud je vše připraveno, tedy je vykopána jáma, je připraven štěrkopískový podsyp, je zajištěna mechanizace na spuštění ČOV do výkopu, přivedeno přítokové potrubí, elektřina a voda na odzkoušení, tak instalace samotná obvykle trvá od 2 do cca 4 hodin.
Hlučnost dmychadla je od výrobce garantována 38 dB. Již tato hodnota splňuje všechny hygienické normy pro instalaci přímo vedle obytných budov. Avšak díky naší instalaci pod poklopem ČOV se celková hlučnost zařízení snižuje na hranici slyšitelnosti. Lze říci, že je při zavřeném víku slyšet více šplouchání vody nežli chod ČOV jako takové. Všechny typy čistíren TOPAS tedy splňují limity pro hluk, stanovené NV č. 272/2011 Sb. Základní limity pro venkovní hluk v obytné zóně jsou 50 dB ve dne (6 - 22 hod.) a 40 dB v noci (22 - 6 hod).
Voda je naprosto čirá, čistá, bez zápachu a bez zákalu. Měla by být k nerozeznání od vody užitkové. Mnohdy je voda na odtoku z ČOV čistší než voda v tocích, do nichž je vypouštěna.
Zjednodušeně lze říci, že pravidelná kontrola spočívá v občasné vizuální kontrole kvality vyčištěné vody po odkrytí víka ČOV a poté cca po 3 – 6 měsících, (v závislosti na zatížení) ve vyčerpání kalojemu a vyčištění prachového filtru dmychadla. Po 2 letech je třeba vyměnit membrány na dmychadle.
60 g
Pro ČR a střední Evropu je normovaná spotřeba 150 l. Jako hygienické minimum se uvažuje 100 litrů na osobu za den. S vyšší spotřebou (nad 200 l/den) se obvykle počítá pro čistírny v Anglii, Itálii, Rusku a nejvyšší spotřeba až 280 l/den je v USA a Kanadě.

Na ČOV TOPAS S 5 je nejvýznamnějším spotřebičem energie dmychadlo s příkonem cca 60 W. Denní spotřeba el. energie je tedy 24 x 60 = 1,44 kWh/den, což představuje 525,6 kWh/rok. Tato spotřeba je však počítána pro případ, kdy dmychadlo pracuje nepřetržitě celý den, resp. celý rok. ČOV TOPAS trvale měří množství odpadní vody a na základě speciálního programu automaticky omezuje množství vzduchu v čistírně podle množství odpadních vod. To znamená v porovnání s jinými domovními čistírnami, které tuto technologii nemají, podstatnou úsporu elektrické energie bez jakékoliv obsluhy. Pokud tedy uvažujeme, že ČOV TOPAS pracuje větší část dne v regulovaném chodu, pak se tyto náklady výrazně snižují. Reálná spotřeba el. energie je tedy mnohem nižší, viz následující tabulka:

Denní zatížení Běžná čistírna ČOV TOPAS R ČOV TOPAS S
 5 osob 1,4 kWh/den 0,78 kWh/den

1,4 kWh/den

3 - 4 osoby 1,4 kWh/den 0,6 kWh/den

1,1 kWh/den

1 - 2 osoby

1,4 kWh/den

0,43 kWh/den 0,78 kWh/den

0 osob

1,4 kWh/den 0,086 kWh/den 0,156 kWh/den
Jako u každého jiného zařízení se životnost jednotlivých částí ČOV liší.
 • Hlavní část ČOV, tedy vlastní plastová nádrž, včetně stropu a víka musí pro získání označení CE splňovat minimální životnost 25 let při osazení v nejnepříznivějších podmínkách. Ve většině případů bude tedy životnost ještě delší a to běžně 30, 35 i více let. Nejstarší plastové ČOV obdobné konstrukce se vyráběly už před rokem 1989 a jsou stále v zemi.
 • Jako další se ČOV skládá z vnitřní technologie, což jsou většinou plastové trubky a hadičky, které časem tvrdnou a křehnou, zde lze počítat se životností cca 20 let, přičemž po konci životnosti lze veškerou technologii rychle a jednoduše vyměnit.
 • Z vnitřní technologie pak mají kratší životnost provzdušňovací plastové folie, skrz které se dodává do vody vzduch formou jemných bublin. Zde je životnost deklarovaná výrobcem 10 let. Opět je lze jednoduše vyměnit.
 • Další komponenty, které v ČOV pracují mechanicky je elektromagnetické membránové dmychadlo a vzduchové elektroventily. U dmychadla i ventilů se uvažuje životnost 8 let, i když běžně v praxi pracují i 15 let.
 • U dmychadla je třeba počítat s pravidelným servisem ve formě výměny cívek 1 x za 4 roky a membrán 1 x za 2 roky.
Min. 2 – 3 % u přípojek. U kanalizačních řadů je to pak min 1%.
ČOV je mnohem méně infekční než žumpa. Je to způsobeno za prvé z principu menším objemem odpadních vod a menšími rozměry zařízení jako takového, ale hlavně díky rozdílným procesům, které v obou zařízeních probíhají. V žumpě probíhají anaerobní procesy, jejichž finálními produkty jsou kromě biomasy obvykle voda a bioplyn, skládající se převážně z methanu a sirovodíku, což jsou jedovaté plyny a sirovodík navíc značně zapáchá. Další fakt je, že v anaerobních procesech dochází jen v minimální míře k odstranění patogenních mikroorganizmů, které mohou způsobovat infekční onemocnění. Zatímco v čistírně odpadních vod aerobního typu dochází díky oxidaci vody a všech látek v ní obsažených k jejich čištění a zároveň dezinfekci. Je prokázáno, že 99% všech patogenních mikroorganizmů obsažených v surové odpadní vodě je v procesu aerobního čištění v čistírnách odpadních vod díky oxidaci zlikvidováno. Finálními produkty aerobního čištění odpadních vod jsou kromě biomasy i voda a oxid uhličitý. Tedy nezávadné a nezapáchající plyny. Jako dezinfekci odtékající vyčištěné odpadní vody lze navíc systém ČOV dovybavit o dezinfekci chlorací, či UV lampou.
Dle zákona o vodovodech a kanalizacích ano. Nicméně se uvádí, že pouze pokud je to technicky možné. Je tedy  otázka, jak se tyto pojmy vykládají při posuzování konkrétních případů. Nicméně není však zřejmý legální způsob vymáhání, či postihy při nedodržení této povinnosti.
Ne nikdy.
Ano může. Je to biologická aerobní ČOV, která má provoz uzpůsoben automaticky, bez vnějšího nastavování, pro případ sníženého přítoku splašků tak, aby byla biologická funkce ČOV zachována co nejdéle (omezením aerace a doplňováním substrátu pro mikroorganizmy z akumulační nádrže). Čistírny typu TOPAS S byly testovány na zachování provozu po 3 a 6 měsících od přerušení přítoku splašků. Testování prováděl Strojírenský zkušební ústav Brno (SZÚ Brno). Důvodem, proč jsme k tomuto testování přistoupili, byl požadavek na testování od našeho švédského a posléze i norského významného odběratele našich domovních čistíren, po kterých to požadovaly místní vodoprávní úřady. Proto jsme si nechali otestovat čistírny typu TOPAS S 7 a TOPAS S 10, doplněné pískovým filtrem a dávkováním na odstraňování fosforu, které na tyto trhy běžně dodáváme pod obchodním názvem TOPAS Plus (tj. plus dávkování). Čistírny byly standardním způsobem zapracovány. U jedné čistírny byl obnoven přítok po 3 měsících, u druhé čistírny byl obnoven přítok po 6 měsících od přerušení přítoku. Z obou čistíren bylo odebráno 6 vzorků v průběhu 10 dní po obnovení přítoku. Výsledky efektivity čištění u obou čistíren byly prakticky stejné. Odtokové koncentrace přečištěné odpadní vody z ČOV byly v obou případech ve všech 6-ti odebraných vzorcích v průběhu prvních 10 dní po obnovení nátoku splašků v limitech požadovaných platnou národní legislativou pro danou velikost ČOV. Zároveň se průměrné účinnosti, dosažené za prvních 10 dní blížily účinnostem dosaženým při CE certifikaci. Za tuto schopnost, otestovanou zkušebním ústavem byla ČOV TOPAS udělena cena Grand Prix na mezinárodním veletrhu For Arch 2018 v Praze.
 1. Protože zajišťuje maximální možnou údržbu sama (automatické odkalování aktivační nádrže, které umožňuje udržet stálou koncentraci kalu, praní pískového filtru, měření množství odpadní vody a plynulá regulace chodu dmychadla podle skutečného zatížení čistírny – bez nutnosti nastavovat časové spínače).
 2. Čistírna nemá žádné manuálně regulovatelné armatury, jejichž neodborným nastavením může dojít k nesprávné funkci čistírny.
 3. Čistírna TOPAS si po zapnutí sama změří přítok a nastaví se na optimální režim s minimální spotřebou elektrické energie.
 4. Čistírnu lze doplnit terciálním dočištěním, které zajišťuje špičkovou kvalitu vody na odtoku. Ta je dosahovaná pomocí patentově chráněného automaticky praného pískového filtru (EP - evropský patent), případně doplněného o UV dezinfekci a chemické dávkování koagulantu.
 5. Čistírna je vybavena speciálním programem, který umožňuje signalizaci poruchových stavů.
 6. ČOV lze dodat s GSMT modulem, který umožňuje dálkový přenos dat, včetně možnosti monitorování, obsluhy a nastavování parametrů servisním střediskem pomocí SMS.
 7. Konstrukce čistíren Topas nevyžaduje obetonování stěn nádrže, není-li v místě instalace zvýšená hladina spodní vody.
 8. Osazení u domovních čistíren TOPAS je možné jen na pískový podsyp.
 9. Variabilní hloubka přítoku do 1,3 m je již ve standardním provedení.
 10. Čistírna trvale měří, eviduje a archivuje množství vyčištěných odpadních vod.
 11. Součástí ČOV je vyrovnávací nádrž na přítoku (u typu TOPAS S), která zachycuje nárazové přítoky, koncentrované chemikálie, tuky, hrubé nečistoty, apod. Tím je maximálně chráněna biologická funkce čistírny a zajištěna stabilní účinnost čištění.
 12. Garance biologické funkce čistírny minimálně 3 -6 měsíců od přerušení přítoku splašků. Čistírny TOPAS jsou proto velmi vhodné i pro rekreační objekty.
 13. Prakticky celá ČOV je v nekorozivním celoplastovém provedení.
 14. Údržba ČOV nevyžaduje žádné odstraňování primárního kalu díky provzdušňované akumulační nádrži a díky samostatnému kalojemu s automatickým odkalováním aktivační nádrže.
 15. V ČOV není nikde anaerobní prostředí, a tedy nezapáchá.
 16. Jde o kompletní výrobek, nemusí se dokupovat žádné nástavce, či víka, nebo kompletovat ČOV na místě. V ceně je vše bez dokupování nástavců, poklopů, kontejnerů na dmychadla, časovačů chodu a podobných "nezbytností" jako u jiných čistíren. ČOV je díky volitelné hloubce přítoku již z výroby kompletní a hotová.
 17. Veškerá vnitřní technologie ČOV je vyrobena tak, že ji lze bez problémů vyjmout, vyčistit, či vyměnit.
 18. Konstrukce je samonosná i pro varianty se zásobníkem vyčištěné užitkové vody nebo s kalojemem až na 3 roky provozu čistírny.

Protože je konstrukčně téměř celá umístěna pod zemí. K poklesu teploty pod cca 5°C, kdy již dochází k zastavení biochemických čistírenských procesů, může tedy dojít pouze v případě, kdy by byly dlouhodoběji teploty hluboko pod nulou a navíc nebyl do ČOV žádný přítok. V praxi máme instalace i na horách a např. i v Rusku na Sibiři a všude ČOV fungují bez problémů.
 • Bezhlučný provoz.
 • Dlouhodobá životnost.
 • Nekorodující plastové části čistírny.
 • Testování dle EN 12566-3 (značka CE).
 • Nízká cena (po započtení všech doplňkových nákladů u běžných čistíren).
ČOV Topas jsou vyráběny z polypropylenu (PP). Tento plast se řadí mezi termoplasty a tudíž ho lze při odpovídajících teplotách spojovat roztavením a svařováním. Materiál je stálý, zdravotně nezávadný (stejný se používá i na rozvody pitné vody) a k jeho destrukci dochází pouze UV zářením, tedy paprsky slunce. Vzhledem k tomu, že celá ČOV je zakopána, je stárnutí minimální a víko, jež je vystaveno největší degradaci je vyráběno z PP materiálu s UV filtrem a tedy s prodlouženou životností i na přímém slunečním světle.
Správně fungující ČOV nezapáchá. Pokud zapáchá, došlo v některé části k vytvoření anaerobních podmínek, což by za normálních okolností nemělo nastat, jelikož všechny komory ČOV by měly být dostatečně provzdušněny. Potom je třeba zjistit poruchu, či příčinu nedostatku kyslíku v té které konkrétní zapáchající komoře.