Časté dotazy


Pokud je na ČOV napojena jakákoliv výrobna nebo zpracovna potravin, profesionální kuchyně nebo restaurace, je povinností majitele ČOV samostatně předčistit odpadní vody, přicházející z těchto provozů v lapolu tuků.
V případě, že nebudou vyměněny membrány na dmychadle, tak se zvyšuje riziko jejich prasknutí. Je sice pravda, že v ojedinělých případech běhala dmychadla i 5 let bez výměny membrán, ale to byly opravdu výjimky. Obvykle dojde k poruše membrán kolem dvou let chodu. Proto by měly být cca po 1 roce měněny. Pokud nebudou vyměněny a dojde k jejich prasknutí,  tělo magnetu, které je na membránách uchycené a které vibruje v elektromagnetickém poli mezi dvěma cívkami se v důsledku uvolnění uchycení na prasklé membráně vychýlí a začne se třít o cívky, čímž je zničí. V závěru je tedy třeba vyměnit nejen membrány ale i cívky a může dojít i k poškození celého dmychadla. Celková cena opravy pak několikanásobně převýší náklady na běžnou výměnu membrán.
Pokud je vše připraveno, tedy je vykopána jáma, je připraven štěrkopískový podsyp, je zajištěna mechanizace na spuštění ČOV do výkopu, přivedeno přítokové potrubí, elektřina a voda na odzkoušení, tak instalace samotná obvykle trvá od 2 do cca 4 hodin.
Hlučnost dmychadla je od výrobce garantována 38 dB. Již tato hodnota splňuje všechny hygienické normy pro instalaci přímo vedle obytných budov. Avšak díky naší instalaci pod poklopem ČOV se celková hlučnost zařízení snižuje na hranici slyšitelnosti. Lze říci, že je při zavřeném víku slyšet více šplouchání vody nežli chod ČOV jako takové. Všechny typy čistíren TOPAS tedy splňují limity pro hluk, stanovené NV č. 272/2011 Sb. Základní limity pro venkovní hluk v obytné zóně jsou 50 dB ve dne (6 - 22 hod.) a 40 dB v noci (22 - 6 hod).
Voda je naprosto čirá, čistá, bez zápachu a bez zákalu. Měla by být k nerozeznání od vody užitkové. Mnohdy je voda na odtoku z ČOV čistší než voda v tocích, do nichž je vypouštěna.
Zjednodušeně lze říci, že pravidelná kontrola spočívá v občasné (cca týdenní, či čtrnáctidenní vizuální kontrole kvality vyčištěné vody po odkrytí víka ČOV) a poté cca po 3 – 6 měsících, (v závislosti na zatížení) ve vyčerpání kalojemu a vyčištění prachového filtru dmychadla. Po 1 až 2 letech je třeba vyměnit membrány na dmychadle.
60 g
Pro ČR a střední Evropu je normovaná spotřeba 150 l. Jako hygienické minimum se uvažuje 100 litrů na osobu za den. S vyšší spotřebou (nad 200 l/den) se obvykle počítá pro čistírny v Anglii, Itálii, Rusku a nejvyšší spotřeba až 280 l/den je v USA a Kanadě.
Na ČOV TOPAS 5 je nejvýznamnějším spotřebičem energie dmychadlo s příkonem cca 60 W. Denní spotřeba el. energie je tedy 24 x 60 = 1,44 kWh/den, což představuje 525,6 kWh/rok. Je tedy možné spočítat, že při aktuální průměrné ceně cca 5 Kč za 1 kWh činí cena el. energie cca 7,2 Kč za den a tedy asi 2628 Kč za rok. (Cena včetně všech poplatků za 1 kWh pro typickou domácnost je v roce 2022 odhadována na 5 korun. Zdroj: https://www.usetreno.cz.) Tato spotřeba je však počítána pro případ, kdy dmychadlo pracuje nepřetržitě celý den, resp. celý rok. Pokud však uvažujeme, že ČOV pracuje větší část dne v regulovaném chodu, pak se tyto náklady výrazně snižují. U ČOV TOPAS závisí doba chodu dmychadla nejen na počtu osob, které ČOV trvale využívají (tedy na velikosti přítoku), ale také na nastaveném koeficientu koncentrace znečištění odpadní vody.
ČOV má kalkulovanou životnost 25 let. Přičemž tento údaj je pro stabilitu pláště ČOV. Reálná životnost bude v praxi záležet na konkrétních podmínkách osazení, např. při obetonování se životnost značně zvýší. Další komponenty, které jsou uvnitř ČOV jsou vyměnitelné a jejich životnost je následující. Vnitřní technologie ČOV má uvažovanou životnost 20 let. Fólie provzdušňovacích elementů má životnost 12 let. Životnost dmychadla je uvažována na 8 let při výměně cívek po 4 letech a výměně membrán po 2 letech.  U řídicí jednotky se také uvažuje o životnosti cca 8 - 10 let .
Za zprostředkování prodeje nabízíme provizi 5%. Pro stavební firmy, které provádí i montáž ČOV poskytujeme provizi 7%. Nicméně jméno zprostředkovatele musí být při koupi přímo potvrzeno kupujícím.
Min. 2 – 3 % u přípojek. U kanalizačních řadů je to pak min 1%.
ČOV je mnohem méně infekční než žumpa. Je to způsobeno za prvé z principu menším objemem odpadních vod a menšími rozměry zařízení jako takového, ale hlavně díky rozdílným procesům, které v obou zařízeních probíhají. V žumpě probíhají anaerobní procesy, jejichž finálními produkty jsou kromě biomasy obvykle voda a bioplyn, skládající se převážně z methanu a sirovodíku, což jsou jedovaté plyny a sirovodík navíc značně zapáchá. Další fakt je, že v anaerobních procesech dochází jen v minimální míře k odstranění patogenních mikroorganizmů, které mohou způsobovat infekční onemocnění. Zatímco v čistírně odpadních vod aerobního typu dochází díky oxidaci vody a všech látek v ní obsažených k jejich čištění a zároveň dezinfekci. Je prokázáno, že 99% všech patogenních mikroorganizmů obsažených v surové odpadní vodě je v procesu aerobního čištění v čistírnách odpadních vod díky oxidaci zlikvidováno. Finálními produkty aerobního čištění odpadních vod jsou kromě biomasy i voda a oxid uhličitý. Tedy nezávadné a nezapáchající plyny. Jako dezinfekci odtékající vyčištěné odpadní vody lze navíc systém ČOV dovybavit o dezinfekci chlorací, či UV lampou.
Dle zákona o vodovodech a kanalizacích ano. Nicméně se uvádí, že pouze pokud je to technicky a ekonomicky možné. Je tedy  otázka, jak se tyto pojmy vykládají při posuzování konkrétních případů. Nicméně není však zřejmý legální způsob vymáhání, či postihy při nedodržení této povinnosti.
Ne nikdy.
Ano může. Je to biologická aerobní ČOV, která má provoz uzpůsoben automaticky, bez vnějšího nastavování, pro případ sníženého přítoku splašků tak, aby byla biologická funkce ČOV zachována co nejdéle (omezením aerace a doplňováním substrátu pro mikroorganizmy z akumulační nádrže). Čistírny typu TOPAS S byly testovány na zachování provozu po 3 a 6 měsících od přerušení přítoku splašků. Testování prováděl Strojírenský zkušební ústav Brno (SZÚ Brno). Důvodem, proč jsme k tomuto testování přistoupili, byl požadavek na testování od našeho švédského a posléze i norského významného odběratele našich domovních čistíren, po kterých to požadovaly místní vodoprávní úřady. Proto jsme si nechali otestovat čistírny typu TOPAS S 7 a TOPAS S 10, doplněné pískovým filtrem a dávkováním na odstraňování fosforu, které na tyto trhy běžně dodáváme pod obchodním názvem TOPAS Plus (tj. plus dávkování). Čistírny byly standardním způsobem zapracovány. U jedné čistírny byl obnoven přítok po 3 měsících, u druhé čistírny byl obnoven přítok po 6 měsících od přerušení přítoku. Z obou čistíren bylo odebráno 6 vzorků v průběhu 10 dní po obnovení přítoku. Výsledky efektivity čištění u obou čistíren byly prakticky stejné. Odtokové koncentrace přečištěné odpadní vody z ČOV byly v obou případech ve všech 6-ti odebraných vzorcích v průběhu prvních 10 dní po obnovení nátoku splašků v limitech požadovaných platnou národní legislativou pro danou velikost ČOV. Zároveň se průměrné účinnosti, dosažené za prvních 10 dní blížily účinnostem dosaženým při CE certifikaci. Za tuto schopnost, otestovanou zkušebním ústavem byla ČOV TOPAS udělena cena Grand Prix na mezinárodním veletrhu For Arch 2018 v Praze.
 1. Protože zajišťuje maximální možnou údržbu sama (automatické odkalování aktivační nádrže, které umožňuje udržet stálou koncentraci kalu, praní pískového filtru).
 2. Čistírna nemá žádné manuálně regulovatelné armatury, jejichž neodborným nastavením může dojít k nesprávné funkci čistírny.
 3. Možnost doplnit čistírnu terciálním dočištěním např. automaticky praným pískovým filtrem a dezinfekcí UV lampou.
 4. ČOV lze dodat s GSMT modulem, který umožňuje čistírnu plně ovládat, nastavovat a zjišťovat stav prostřednictvím aplikace v chytrém zařízení.
 5. Konstrukce čistíren Topas nevyžaduje obetonování stěn nádrže, není-li v místě instalace zvýšená hladina spodní vody.
 6. Čistírna trvale měří, eviduje a archivuje množství vyčištěných odpadních vod.
 7. Součástí ČOV je vyrovnávací nádrž na přítoku, chránící biologii a zajišťující stabilní účinnost čištění.
 8. Zvládá rekreační provoz až cca 3 – 6 měsíců bez přítoku splašků.
 9. Prakticky celá ČOV je v nekorozivním celoplastovém provedení.
 10. Údržba ČOV nevyžaduje žádné odstraňování primárního kalu díky provzdušňované akumulační nádrži.
 11. V ČOV není nikde anaerobní prostředí, a tedy nezapáchá.
 12. ČOV je díky volitelné hloubce přítoku již z výroby kompletní a hotová. Nemusí se dokupovat žádné nástavce, či víka, nebo kompletovat ČOV na místě.
 13. Veškerá vnitřní technologie ČOV je vyrobena tak, že ji lze bez problémů vyjmout, vyčistit, či vyměnit.
Protože je konstrukčně téměř celá umístěna pod zemí. K poklesu teploty pod cca 5°C, kdy již dochází k zastavení biochemických čistírenských procesů, může tedy dojít pouze v případě, kdy by byly dlouhodoběji teploty hluboko pod nulou a navíc nebyl do ČOV žádný přítok. V praxi máme instalace i na horách a např. i v Rusku na Sibiři a všude ČOV fungují bez problémů.

Konstrukce čistírny

 • 100% statická odolnost konstrukce pro všechny typy uložení v zemi i nad zemí bez obetonování, díky patentově chráněným oceloplastovým nádržím.
 • Osazení u domovních čistíren je možné jen na pískový podsyp.
 • Jde o kompletní výrobek. V ceně je vše bez dokupování nástavců, poklopů, kontejnerů na dmychadla, časovačů chodu a podobných "nezbytností" jako u jiných čistíren.
 • Variabilní hloubka přítoku do 1,3 m ve standardu.
 • Samonosná konstrukce i pro varianty se zásobníkem vyčištěné užitkové vody nebo s kalojemem až na 3 roky provozu čistírny.

Technologie

 • Běžné čistírny využívají technologie s ručním řízením a nastavováním, které se na městských čistírnách používaly před 40 lety a vyžadovaly odbornou obsluhu. Čistírny TOPAS využívají současnou úroveň řízení a automatizace používaný na obecních čistírnách v dnešní době, kdy je odborná obsluha velmi drahá.
 • ČOV TOPAS neobsahují žádné ruční ani elektronické prvky, které musí u běžných čistíren nastavovat majitel, pokud je schopen pochopit návod. Čistírna TOPAS si po zapnutí sama změří přítok a nastaví se na optimální režim s minimální spotřebou elektrické energie.
 • Měření množství odpadní vody a plynulá regulace chodu dmychadla podle skutečného zatížení čistírny – bez nutnosti nastavovat časové spínače.
 • Garance biologické funkce čistírny minimálně 3 měsíce od přerušení přítoku splašků - testováno úspěšně ve Švédsku na přerušení přítoku po dobu 6 měsíců. Čistírny TOPAS jsou proto velmi vhodné pro rekreační objekty.
 • Vyrovnávací nádrž na přítoku, která zachycuje nárazové přítoky, koncentrované chemikálie, tuky, hrubé nečistoty, apod. Tím je maximálně chráněna biologická funkce čistírny.
 • Samostatný kalojem s automatickým odkalováním aktivační nádrže.
 • Signalizace a popis poruchových stavů.
 • Dálkový přenos dat, včetně možnosti monitorování, obsluhy a nastavování parametrů servisním střediskem pomocí SMS.
 • Špičková kvalita vody na odtoku, dosahovaná pomocí patentově chráněného automaticky praného pískového filtru (EP - evropský patent), případně doplněného o UV dezinfekci a chemické dávkování koagulantu.
 • Veškerá technologie u malých čistíren je pro snadný servis vyjímatelná, bez nutnosti vyčerpat nádrž čistírny.
   
 • Bezhlučný provoz.
 • Dlouhodobá životnost.
 • Nekorodující plastové části čistírny.
 • Testování dle EN 12566-3 (značka CE).
 • Nízká cena (po započtení všech doplňkových nákladů u běžných čistíren).

Nanašli jste odpověď na váš dotaz? Obraťe se na nás v diskuzním fóru.