Průvodce výběrem ČOV

Následující průvodce Vám pomůže zorientovat se v nabídce domovních čistíren TOPAS. S jeho pomocí jednoduše zjistíte:

 • Jak vybrat správnou velikost vaší čistírny?
 • Jaký typ čistírny zvolit?
 • Které doplňkové zařízení je pro Vás vhodné?
 • Co vše musím zařídit před koupí ČOV?
 • Jaké další služby potřebujete?
 • Jak musím připravit místo instalace?
 • Jak lze využívat vyčištěnou vodu z ČOV?

  Velikost ČOV

  Průměrná spotřeba vody na jednu osobu, činí cca 150 litrů za den. Jde o tzv. ekvivalentního obyvatele (EO). Na základě této spotřeby se dimenzuje velikost čistírny. V současné době dodáváme čistírny TOPAS těchto velikostí:

  5,8,10,15,20,30,40,50,65,80,100,130,160,200,250,300, 350, 400, 450 a 500 EO.

  Pro variantu 10 EO a více nás prosím kontaktujte zde.

  Počet osob v domácnosti určuje velikost čistírny. Pokud je v domácnosti 2, 3, 4 nebo 5 osob, volíme ČOV TOPAS 5, což je nejmenší velikost ČOV. Při počtu 6, 7 nebo 8 osob v domácnosti, volíme TOPAS 8. Je-li v domácnosti dlouhodobě vyšší spotřeba vody, např. při častějším praní prádla, používání více koupelen v domě apod., doporučujeme pořídit větší velikost ČOV, aby nedocházelo k trvalému přetěžování ČOV a tím odtoku nedočištěné vody.

  Typ ČOV

  Podle hloubky přítoku dodáváme 2 základní typy čistíren:

  TOPAS R-BASIC má přítok zhotovený již ve výrobě v hloubce 0,7m, event. 0,9m (varianta LONG). TOPAS S má variabilní přítok, který se zhotovuje až v místě instalace ČOV, do max. hloubky 1,2m event. 1,4m (varianta LONG).

  Hlavní rozdíly mezi oběma typy jsou přehledně uvedeny zde.

  TOPAS S - je komfortní typ čistírny s řídicí jednotkou a se samostatnou akumulační nádrží a díky ní i garantovanou funkcí pro rekreační objekty a dále s variabilním přítokem 0,5 – 1,2m. Doporučujeme ji v případě, že nevíte, jak hluboko máte zaústěný přítok do čistírny nebo při vyšším hydraulickém zatížení čistírny (časté praní, počet osob na hranici kapacity ČOV) nebo jako čistírnu vhodnou pro vaši chalupu. Pouze u TOPAS S je dodávána varianta s vestavěným pískovým filtrem. TOPAS R-BASIC - je základní typ čistírny řízený plovákovým spínačem nebo časovačem s nižší pořizovací cenou a pevnou hloubkou přítoku do 0,7 m pod terénem. Tento typ ČOV není vhodný k rekreačním objektům s přerušovaným přítokem odpadních vod.

  Doplňkové vybavení

  Pískový filtr (PF)

  Pokud chceme s vyčištěnou vodou zalévat s využitím automatického závlahového systému nebo kapénkové zálivky, doporučujeme využít pískový filtr. Slouží k mechanickému dočištění biologicky vyčištěné odpadní vody. Jedná se o jedinečné zařízení, chráněné evropským patentem (EP). Jeho velká výhoda spočívá v tom, že je vestavěn v čistírně a v rámci režimu systému TOPAS je několikrát za den automaticky propírán, přičemž voda z praní se vrací zpět do čistírny. Pískový filtr dodáváme jen k typu čistírny TOPAS S.

  Zásobník na vyčištěnou vodu (TOPAS DUO)

  Nejmenší typy ČOV pro 5 (8) obyvatel vyrábíme také v kombinaci se zásobníkem na vyčištěnou vodu o objemu 2 m3 (3,5 m3) na společné desce (v jednom bloku). Čistírna je tak již kompletně propojena se zásobníkem a umožňuje maximálně využívat jeho objem. ČOV a nádrž na čistou vodu jsou vyrobeny jako jeden kompaktní výrobek. Tím je dosaženo výrazné úspory na dopravě, zemních pracích, osazení, montáži a propojování, které úplně odpadá oproti instalaci samostatné ČOV a samostatné nádrže na čistou vodu.

  Dávkování chemikálií

  Zařízení na dávkování chemikálií se instaluje do čistírny zejména v případě požadavku příslušného vodoprávního úřadu (např. v oblastech NP nebo CHKO). Tyto chemikálie slouží k zejména k odstraňování fosforu z vyčištěné vody, který se biologickou cestou z vody dostatečně neodstraní. Pokud se sloučeniny fosforu dostávají do povrchových vod, způsobují jejich eutrofizaci. Jejím důsledkem je nepřiměřený nárůst vodních řas a sinic, tzv. vodního květu. V případě použití vody na zálivku mají však naopak sloučeniny fosforu významný hnojivý efekt. Jeho odstraňování by tak bylo kontraproduktivní.

  Dávkování chemikálií tvoří zásobník chemikálie a dávkovací čerpadlo, kterým je chemikálie dávkována do vyčištěné vody automaticky, podle nastavené hodnoty koncentrace chemikálie na 1 m3 vyčištěné vody. Nemůže tak dojít k předávkování čistírny chemikáliemi. Zařízení se může použít i na regulaci pH v čistírně.

  Odvodňovací box na kal

  Odvodňovací box se instaluje vedle vlastní ČOV a poskytne skladovací kapacitu přebytečného kalu na dobu až 1 rok. Kal je v zařízení odvodňován a tím se jeho objem zmenší přibližně 15 x oproti běžné ČOV. Výsledný odvodněný kal je možno odstraňovat buďto ručně i s vloženým jutovým pytlem nebo ho vybrat lopatou. V obou případech se předpokládá jeho konečné využití na kompostu. Více o odvodňovacím boxu zde.

  UV lampa

  Likviduje přítomné viry a bakterie. Tím dezinfikuje vyčištěnou vodu a likviduje případné původce nemocí a infekcí, což je nezbytné při jejím dalším využití. Její použití je vhodné zejména při zpětném využití vody na toalety (společně s PF) a a při využití vody na přírodní jezírka. Stejně tak při akumulaci vody v nádrži na zálivku je možné UV lampu využít, aby se předešlo bakteriologickému znečištění vyčištěné vody.

  GSM modul

  Čistírna obsahuje řídicí jednotku, pomocí které je možné čistírnu sledovat a ovládat přes Wi-Fi. Řídicí jednotka může být rozšířena o GSM modul, sloužící k přenosu dat a dálkové správě čistírny TOPAS prostřednictvím mobilu, tabletu nebo počítače. Komunikace se provádí pomocí SMS zpráv. V případě závady na čistírně Vám přijde SMS zpráva se specifikací poruchy. Pokud chcete vzdáleně kontrolovat nebo řídit Vaši ČOV přes internet měli byste zvážit jeho pořízení.

  Před koupí ČOV

  Typ objektu

  Na způsobu využití objektu může záviset volba typu ČOV i konečná sazba daně, která bude při koupi uplatněna. K objektům, které jsou určené k rekreačnímu bydlení doporučujeme pořídit typ ČOV TOPAS S, který je testován na přerušení přítoku až na 6 měsíců, za což jsme v roce 2018 obdrželi ocenění GRAND PRIX. Sníženou sazbu DPH lze uplatnit v případě, že si zákazník objedná ČOV i se zprovozněním, popř. i s montáží od naší firmy. Důležitou podmínkou této snížené sazby je i to, že objekt, kde bude ČOV instalována, musí být určen k rodinnému bydlení a součet všech podlahových ploch v domě nesmí přesáhnout 350 m2.

  Pokud se rozhodnete pro pořízení čistírny odpadních vod, musíte nejprve získat povolení příslušného vodoprávního úřadu. V současné době existují dva hlavní způsoby získání povolení likvidace odpadních vod domovní čistírnou. Jejich podrobný popis najdete zde.

  Vyřízení povolení

  Vyřízení povolení na čistírnu je poměrně zdlouhavý proces, který může trvat až 6 měsíců. Vzhledem k tomu, že jsme s většinou zainteresovaných úřadů v permanentní komunikaci, nabízíme Vám, že všechna potřebná povolení, která k tomu potřebujete vyřídíme za Vás, a tím Vám ušetříme čas s objížděním a sháněním potřebných informací a razítek.

  Projekt na ČOV

  Zprostředkujeme Vám zpracování projektu na ČOV TOPAS, který je nezbytný pro vyřízení povolení čistírny.

  Doplňkové služby

  Pokud již máte stavbu čistírny povolenou a dochází na objednání samotné čistírny, nabízíme Vám následující doplňkové služby, související s její instalací.

  Úprava ČOV pro osazení do spodní vody

  Pokud je v místě instalace ČOV zvýšená hladina spodní vody (do 0,8m nad základovou spárou) a mohlo by dojít k nadzdvihnutí čistírny, doporučujeme provést obetonování dna a spodní části ČOV dle příslušného instalačního výkresu. Při vyšší hladině spodní vody (nad 0,8m nad základovou spárou) doporučujeme vyrobit ČOV za příplatek s výztuhami pro vysokou spodní vodu.

  Doprava ČOV

  Čistírnu o velikosti pro 5 a 8 EO si můžete sami odvézt na přívěsném vozíku. To se vyplatí v případě, že si montáž ČOV zajistíte sami nebo pokud si chcete ČOV jen osadit a následnou instalaci budete objednávat později. Pokud budete požadovat od nás montáž, hradí se doprava montéra, ať už veze ČOV nebo jede sám. U větších typů čistíren zajišťujeme dopravu externí přepravní službou.

  Jak připravit místo instalace

  Pro provedení montáže je třeba nejprve udělat stavební přípravu místa instalace, kterou naše společnost nezajišťuje. Podrobné instrukce dostanete při objednání ČOV. Je třeba zajistit dostatečně hluboký výkop, zpevnění dna štěrkopískem nebo betonem, zajistit obsypový materiál. Dále je třeba přivést k ČOV přívodní a případně i odtokové potrubí a dovést elektrické vedení k místu instalace. Pro složení ČOV do výkopu je třeba zajistit vhodnou mechanizaci a dostatek vody pro napuštění čistírny (nejlépe připravit hadici s vodou k místu instalace).

  Montáž ČOV

  Montáž čistírny naším technikem standardně zahrnuje asistenci při ukládání čistírny, napojení přívodního a odtokového potrubí, elektrické zapojení čistírny, napuštění ČOV vodou, nasypání písku (u čistíren s PF), spuštění a úvodní proškolení obsluhy ČOV.

  Možnosti využití vyčištěné vody

  Vyčištěnou vodu z čistírny lze vypouštět jak do vod podzemních, tak do vod povrchových, ale z ekonomického i ekologického pohledu je nejvýhodnější využít vyčištěnou vodu pro zálivku, případně zpětně v nemovitosti jako vodu užitkovou.

  Zálivka a zasakování do podzemních vod

  Pokud vodu zasakujeme drenáží nebo používáme k jednoduchému zalévání hadicí, pak plně postačí instalovat základní technologii TOPAS. Pokud chceme využít automatické závlahové systémy nebo kapénkovou závlahu je třeba volit variantu s terciálním dočištěním na vestavěném pískovém filtru (PF).

  Náležitosti vypouštění odpadních vod do vod podzemních upravuje NV č. 57/2016 Sb. O způsobu a podmínkách povolení čistírny v dané lokalitě se vždy informujte na místně příslušném vodoprávním úřadě.

  Vypouštění vody do povrchových vod

  K vypouštění vody do řeky, potoka, rybníka apod., tedy pro vypouštění do vod povrchových vyhovuje základní technologie TOPAS. Jde o CE výrobek, vyhovující kategorii I. a II. Nařízení vlády č. 401/2015 Sb. Pouze ve vodárensky chráněných lokalitách je nutné pořídit čistírnu, vyhovující kategorii č. III. tohoto nařízení. Tu splňuje jen nejkomfortnější verze čistírny ČOV TOPAS Plus, doplněná pískovým filtrem (PF) a dávkováním chemikálií na srážení fosforu.

  Parametry výběruZvolené požadavky
  Velikost ČOV
  Typ ČOV
  Pískový filtr (PF)
  Chemické dávkování
  Odvodňovací box na kal
  UV lampa
  GSM modul
  Typ objektu
  Vyřízení povolení
  Projekt na ČOV
  Výztuhy pro spodní vodu
  Doprava ČOV
  Montáž ČOV

  Na základě zadaných požadavků Vám v případě Vašeho zájmu vytvoříme konkrétní cenovou nabídku. K tomu potřebujeme znát Vaše kontaktní údaje, včetně místa instalace ČOV.

  Kontaktní údaje

  Souhlas se zpracováním osobních údajů

  Kontaktní údaje