Projekty ČOV

Projekty obecních a průmyslových ČOV

Projekční oddělení

Pokud jde o projekty pro obecní a průmyslové ČOV, jedná se často o celý komplex služeb. Ten obvykle začíná studií proveditelnosti, pokračuje zaměřením terénu, zajištěním povolení, zpracováním samotné prováděcí dokumentace a po provedení stavby zhotovením dokumentace skutečného provedení.

Nejčastěji se jedná o tyto typy poskytovaných služeb:

 • Studie s vypracováním optimální varianty
 • Dokumentace pro územní řízení
 • Dokumentace pro stavební povolení
 • Dokumentace pro provádění stavby
 • Dokumentace skutečného provedení
 • Související služby (zaměření terénu, zajištění povolení k vypouštění)

Projekty domovních ČOV

Součástí doplňkových služeb, které nabízíme k našim kontejnerovým čistírnám TOPAS je i zpracování projektové dokumentace a vyřízení potřebných povolení čistírny. Cena za zpracování projektu a vyřízení povolení se řídí aktuálním ceníkem, případně ceníkem daného projektanta. Lhůta pro zpracování projektu se pohybuje v rozmezí 3–4 týdny (dle vytížení projektanta) a vyřízení povolení je velmi individuální v závislosti na regionu, ale nejčastěji probíhá 3–6 měsíců. Projekt si můžete zajistit sami u svého projektanta (musí být osobou autorizovanou v oboru vodohospodářských staveb) nebo si ho můžete nechat zpracovat námi doporučeným projektantem před pořízením čistírny. Spolupracujeme s projektanty po celé republice.

Pro zpracování projektové dokumentace  je většinou potřeba doložení následujících dokumentů:

 • Objednávkový formulář
  • Vyplněný a podepsaný
 • Situace s těmito vyznačenými údaji:
  • Rozměry nemovitosti
  • Zakreslení umístění čistírny, včetně vzdálenosti ČOV od nemovitosti
  • Místo vypouštění vyčištěné odpadní vody z ČOV – potok, rybník, rozstřikování na pozemek, dešťová kanalizace (potřebujete souhlas správce kanalizace), zasakování (je nutné doložit hydrogeologický průzkum)
  • Zákres stávajících studní na pozemku investora i na přilehlých pozemcích
  • Zapojení ČOV – zakreslit stávající domovní rozvaděč nebo místo instalace rozvodnice objednané s čistírnou
 • Podélný profil nebo výškové schéma (lze ho zakreslit do situace) obsahující:
  • Sklon terénu
  • Průměr odpadního potrubí
  • V jaké hloubce pod terénem je položeno odpadní potrubí z nemovitosti
  • Hloubku zaústění výtokového potrubí z čistírny do recipientu (vodoteče)
  • Hloubku obecní dešťové kanalizace pod terénem (zajistit si povolení, ve většině případů se nelze napojit)
 • Hydrogeologický posudek
  • Pouze v případě zasakování, ale možný je i v případě zálivky (viz info od příslušného vodoprávního úřadu, zda-li ho pro zálivku budou také požadovat)

Na základě těchto podkladů Vám projektant zpracuje projektovou dokumentaci, jejíž součástí je technická zpráva, výkresová část a dokladová část.

Větší kontejnerové čistírny TOPAS, projektujeme většinou v případě, kdy je dodáváme jako stavbu na klíč, často v kooperaci s nějakou stavební firmou.