Projekty ČOV

Projekty obecních a průmyslových ČOV

Projekční oddělení

Pokud jde o projekty pro obecní a průmyslové ČOV, jedná se často o celý komplex služeb. Ten obvykle začíná studií proveditelnosti, pokračuje zaměřením terénu, zajištěním povolení, zpracováním samotné prováděcí dokumentace a po provedení stavby zhotovením dokumentace skutečného provedení.

Nejčastěji se jedná o tyto typy poskytovaných služeb:

 • Studie s vypracováním optimální varianty
 • Dokumentace pro územní řízení
 • Dokumentace pro stavební povolení
 • Dokumentace pro provádění stavby
 • Dokumentace skutečného provedení
 • Související služby (zaměření terénu, zajištění povolení k vypouštění)

Projekty domovních ČOV

Součástí doplňkových služeb, které nabízíme k našim kontejnerovým čistírnám TOPAS je zpracování projektové dokumentace a vyřízení potřebných povolení čistírny. Cena za zpracování projektu a vyřízení povolení se řídí aktuálním ceníkem. Lhůta pro zpracování projektu se pohybuje v rozmezí 3 – 4 týdny (s ohledem na potřeby zákazníka) a vyřízení povolení je velmi individuální, ale nejčastěji probíhá 3-6 měsíců.

O tom, zda potřebujete zhotovit projekt, ověřený autorizovanou osobou v oboru vodohospodářských staveb, by měli vždy rozhodnout na stavebním úřadě, příslušném místu instalace Vaší čistírny. Závisí to především na tom, kam budete vyčištěnou vodu vypouštět, ale v naprosté většině případů, jde o vodní dílo a postupujete-li zákonným způsobem, budete pravděpodobně projekt potřebovat.

Projekt si můžete zajistit sami u svého projektanta (musí být osobou autorizovanou v oboru vodohospodářských staveb) nebo si ho můžete nechat zpracovat naším projektantem před nebo při pořízení čistírny TOPAS.

Pro zpracování projektové dokumentace od Vás budeme požadovat doložení těchto dokumentů:

 • Objednávkový formulář
  • Vyplněný a podepsaný (slouží jako závazná objednávka k vyhotovení PD)
 • Situace s těmito vyznačenými údaji:
  • Rozměry nemovitosti
  • Zakreslení umístění čistírny, včetně vzdálenosti ČOV od nemovitosti
  • Místo vypouštění vyčištěné odpadní vody z ČOV – potok, rybník, rozstřikování na pozemek, dešťová kanalizace (potřebujete souhlas správce kanalizace), zasakování (je nutné doložit hydrogeologický průzkum)
  • Zákres stávajících studní na pozemku investora i na přilehlých pozemcích
  • Zapojení ČOV – zakreslit stávající domovní rozvaděč nebo místo instalace rozvodnice objednané s čistírnou
 • Podélný profil nebo výškové schéma (lze ho zakreslit do situace) obsahující:
  • Sklon terénu
  • Průměr odpadního potrubí
  • V jaké hloubce pod terénem je položeno odpadní potrubí z nemovitosti
  • Hloubku zaústění výtokového potrubí z čistírny do recipientu (vodoteče)
  • Hloubku obecní dešťové kanalizace pod terénem (zajistit si povolení, ve většině případů se nelze napojit)
 • Hydrogeologický posudek
  • Pouze v případě zasakování, ale možný je i v případě zálivky (viz info od příslušného vodoprávního úřadu, zda-li ho pro zálivku budou také požadovat)

Na základě těchto dodaných podkladů Vám zpracujeme projektovou dokumentaci, jejíž součástí je technická zpráva, výkresová část a dokladová část. Dokumentaci Vám předáme v šesti kopiích.

Podklady nám můžete předat osobně, poštou nebo elektronicky. Jejich okopírování si zajistíme. Nejvhodnější pro zpracování projektu jsou originální soubory ve formátech dwg, pln, nebo obvyklé typy souborů jpg, doc a pdf.

Větší kontejnerové čistírny TOPAS, projektujeme většinou v případě, kdy je dodáváme jako stavbu na klíč, často v kooperaci s nějakou stavební firmou.