Revize ČOV

Technická revize ČOV do 50 EO (OZO)

Pro všechny majitele domovní čistírny TOPAS do 50 EO nabízíme zpracování technické revize odborně způsobilou osobou (OZO).

Povinnost této revize ukládá vlastníkům čistíren novela Vodního zákona. Týká se čistíren, které byly schváleny na tzv. „Ohlášení“. Revizi má právo provádět jen osoba odborně způsobilá pro provádění technických revizí vodních děl ohlášených podle dle § 15a zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Revizi je třeba provádět 1x za dva roky.

Dle § 59, odst.1), bod k) vodního zákona je vlastník vodního díla povinen:

„provádět jedenkrát za dva roky prostřednictvím osoby odborně způsobilé pověřené Ministerstvem životního prostředí technické revize vodního díla ohlášeného podle § 15a a výsledky těchto revizí předávat do 31. prosince příslušného roku vodoprávnímu úřadu. Vlastník vodního díla je povinen odstranit zjištěné závady ve lhůtě do 60 dnů od provedení revize.“

V případě zájmu o provedení revize prosím vyplňte kontaktní formulář.

ČOV TOPAS