Terminologie

Aktivovaný kal ve vznosu

vločky aktivovaného kalu, tedy směsi mikroorganizmů, promíchané s odpadní vodou a se vzduchem; zajišťuje vlastní proces čištění odpadní vody.

Biologické čištění

je v tomto případě činnost mikroorganismů, zajišťujících rozklad organických i anorganických látek přítomných ve vodě, tj. nečistot až do vyčištění vody; pokud tyto organismy potřebují rozpuštěný kyslík (vzduch) ve vodě, nazývají se tyto procesy aerobní, pokud dochází k rozpadu v prostředí bez kyslíku, jsou nazývány anaerobní.

Biologicky degradovatelný

biologicky odbouratelný.

BSK5

biochemická spotřeba kyslíku za 5 dní, tzn. biologický ukazatel znečištění; jeho hodnota (uváděná obvykle v mg/l) vypovídá, jak velká část znečištění je biologicky čistitelná; vody z domácností mají průměrnou hodnotu obvykle 300 – 400 mg/l, vyčištěné vody pak obvykle méně než 30 mg/l.

ČOV

čistírna odpadních vod.

Egalizační funkce

vyrovnávací funkce, zajišťuje vyrovnání nerovnoměrných přítoků a tím zajištění stabilní čistící funkce ČOV.

Ekvivalentní obyvatel (EO)

zpravidla jedna osoba, producent znečištění; uměle zavedená jednotka, která představuje produkci odpadní vody 150 l/den a produkci znečištění 60g BSK5/den.

CHSK

chemická spotřeba kyslíku, tzn. ukazatel znečištění; jeho hodnota (uváděná obvykle v mg/l) vypovídá, jak velká část znečištění je organického původu; vody z domácností mají průměrnou hodnotu obvykle 600 – 800 mg/l, vyčištěné vody pak obvykle méně než 100 mg/l.

Jemnobublinná aerace

provzdušňování, vyznačující se bublinkami o velikosti 1 – 4 mm.

Kořenová čistírna odpadních vod

Kořenová (vegetační) čistírna odpadních vod je soubor zařízení, zajištující čištění odpadních vod. Obvyklá sestava je hrubé předčištění, prostřednictvím česlí na přítoku (někdy se neinstaluje). Poté odpadní vody natékají do septiku, kde dojde k předčištění odpadních vod a sedimentaci. Konečné dočištění je zajištěno na následném průtoku vody systémem vybraných vodomilných rostlin s rozsáhlým kořenovým systémem, uměle vytvořeném ve vodotěsném tělese mokřadu.

Mineralizovaný kal

stabilizovaný aktivovaný kal, převážně anorganické povahy, jehož organický podíl se v důsledku procesu aerobní stabilizace snížil na minimum; je to hmota podobná bahnu, která nezapáchá, dále se nerozkládá a dá se kompostovat.

N – NH4

amoniakální dusík (obecně); jedna ze znečišťujících složek odpadní vody.

Nitrifikace x denitrifikace

aerobní proces, při němž probíhá oxidace dusíkatých látek např. amoniaku (NH3) činností bakterií přítomných v odpadní vodě na oxidované formy dusíku – dusitany (NO2), dusičnany (NO3) x anoxický proces redukce dusičnanů (NO3) na oxid dusný(N2O) a dále až na molekulový dusík (N2); proces důležitý pro snižování dusíku v povrchových vodách a tím zabránění rozvoje vodního květu v letních obdobích.

NL

nerozpuštěné látky, tj. ukazatel, jehož hodnota (v mg/l) vypovídá, kolik nerozpuštěných látek (vloček apod.) je ve vodě  (na odtoku u fungujících ČOV obvykle do 25 mg/l).

Prostředí oxické x anoxické (resp. anaerobní)

prostředí s přítomností rozpuštěného kyslíku (probíhají procesy oxidace v důsledku prokysličení, tedy čištění jako v bystřinných řekách) x prostředí bez přítomnosti rozpuštěného kyslíku, resp. beze všech forem kyslíku (probíhají redukční procesy v důsledku vyčerpání kyslíku ve vodě, tedy zahnívání jako ve znečištěných nádržích a řekách).

Provoz kontinuální x diskontinuální

provoz nepřetržitý, tzn. odpadní voda je čištěna protékáním technologií x provoz dávkový, tzn. odpadní voda je čištěna po náplních.

Septik

je průtočná nádrž (prakticky jako domovní čistírna), kde dochází ke zdržení odpadních vod, a tím k jejich předčištění. Z tohoto důvodu je septik rozdělen přepážkami tak, aby nedocházelo k míchaní čerstvé odpadní vody s odtékající. Obvyklá účinnost čištění odpadních vod v septiku je cca 20% za předpokladu zdržení alespoň 5 dnů. Vytékající odpadní voda je obvykle bez mechanických příměsí a zapáchá typicky zahnívajícími splašky. Legálně tuto vodu nelze nikam vypouštět ani zasakovat bez dalšího dočištění např. na pískovém filtru.

Septik se zemním filtrem

je zařízení, kde je voda ze septiku přiváděna do prostoru, vyplněného pískem. Na základě zkušeností je bezpečné uvažovat s plochou za septikem min 4 m2 na 1 obyvatele, kterou je třeba odizolovat a vyplnit filtrační náplní (pískem) o vrstvě cca 1m. Septik se zemním filtrem má tu výhodu, že oproti většině čistíren funguje na rekreačních objektech spolehlivěji při kolísajícím zatížení, pokud je navržen správně. Zároveň má nulovou spotřebu elektrické energie. Při provozu je ovšem třeba uvažovat s nutností vyvážení jeho sedimentačního prostoru minimálně 1 x za jeden až dva roky. Další nevýhodou jsou anaerobní pochody v septiku, které mohou být zdrojem zápachu.

Vodní dílo

Dle Zákona o vodách č.254/2001
§55
(1) Vodní díla jsou stavby, které slouží ke vzdouvání a zadržování vod, umělému usměrňování odtokového režimu povrchových vod, k ochraně a užívání vod, k nakládání s vodami, ochraně před škodlivými účinky vod, k úpravě vodních poměrů nebo k jiným účelům sledovaným tímto zákonem, a to zejména
a) přehrady, hráze, vodní nádrže, jezy a zdrže,
b) stavby, jimiž se upravují, mění nebo zřizují koryta vodních toků,
c) stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody, kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, jakož i stavby k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací, ….“