Podání oznámení - whistleblowing

Oznámení prostřednictvím whistleblowing linky můžete využít, pokud jste osoba, která pro TopolWater vykovává závislou práci v základním pracovněprávním vztahu, nebo odbornou praxi či stáž. Tímto zároveň sdělujeme, že ve smyslu § 9 odst. 2 písm. a) Zákona jsme vyloučili možnost podat oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému osobám, které nevykonávají pro společnost práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona.

Oznámení lze podat:

 • elektronicky prostřednictvím VOS – systému zde
 • telefonicky prostřednictvím tel. linky
  Ing. Adam Topol – +420 327582801
 • v listinné podobě osobně
  Ing. Adam Topol
  v sídle společnosti
 • osobně (ústně) na adrese sídla společnosti
  Ing. Adam Topol

Dalšími Pověřenými osobami pro vyřizování oznámení jsou:

Oznámení mohou být podávána i prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti ČR. (https://oznamovatel.justice.cz /)

Při podání oznámení je potřeba uvádět identifikační údaje jako je jméno, příjmení a datum narození či jiný identifikátor k ověření totožnosti. V případě anonymních oznámení není možné poskytnout ochranu před odvetnými opatřeními. Příslušné osoby určené pro přijetí a vyřízení oznámení mají povinnost mlčenlivosti a její porušení je sankcionováno.

Poučení o vědomě nepravdivém oznámení
Fyzické osobě, která podá vědomě nepravdivé oznámení, nenáleží ochrana před odvetnými opatřeními. Oznamovatel se dopustí přestupku tím, že podá vědomě nepravdivé oznámení, za což lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč.