TOPAS R – BASIC

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Jedná se o čistírny, které se vyrábí v kruhových nádržích pro 5 a 8 obyvatel.

Čistírny jsou určeny pro hloubku přítoku do 0,7 m pod terénem. Technologii je možné instalovat prakticky do jakýchkoliv nádrží, a proto se běžně používá k rekonstrukci jiných čistíren všech typů, včetně rekonstrukce žump a septiků na ČOV.

Oba typy mají obdobnou technologii, ale typ TOPAS R-BASIC neobsahuje řídicí jednotku. Technologie TOPAS R-BASIC obsahuje přítokovou nádrž, aktivační nádrž (bioreaktor) a kalojem, přičemž přítoková nádrž je u dna propojena s aktivační nádrží a tvoří spolu „spojené nádoby“. Naproti tomu u systému TOPAS S jsou přítoková a aktivační nádrž vodotěsně odděleny a odpadní vody jsou z přítokové nádrže do aktivační nádrže přečerpávány. Tím má přítoková nádrž též funkci čerpací stanice a současně slouží k akumulaci nárazových přítoků.
Obecně platí, že čistírny TOPAS R-BASIC jsou vhodné pro instalace, kdy přítoková kanalizace je zahloubena do 0,7 m pod terénem. TOPAS S jsou vhodné pro větší hloubky přítoku, až do 1,2 m, kdy u jiných typů domovních ČOV je nezbytné předřadit čerpací stanici nebo je nutné čistírnu nákladně obetonovat.

Čistírny TOPAS R-BASIC jsou určené jen pro trvale obývané objekty, zatímco čistírny TOPAS S je možné instalovat jak pro rodinné domy, tak i pro chaty a chalupy, tedy rekreační objekty s přerušovaným provozem.

PŮDORYS ČISTÍRNY

A  Přítoková komora
Aktivační komora (Bioreaktor)
Kalojem
Box pro technologii

A   Přítoková komora  – slouží k zachycení a rozmělnění hrubých nečistot, k homogenizaci splašků a k denitrifikaci (odstranění   dusičnanů z odpadní vody).

B   Aktivační komora (Bioreaktor) – zde dochází k biologickému čištění odpadních vod mikroorganismy, které jsou obsaženy v „aktivovaném kalu“. Energie k průběhu tohoto procesu je dodávána provzdušňováním. Dále zde dochází k oxidaci amoniaku na dusičnany a k oddělení vyčištěné vody od aktivovaného kalu.

C   Kalojem – slouží k uskladnění přebytečného kalu jako produktu biologického čištění. Platí zásada, že čím lépe čistírna pracuje, tím více vzniká přebytečného kalu k uskladnění. Pokud čistírna nemá samostatný kalojem a automatické odkalování aktivační nádrže, může docházet k úniku kalu do odtoku čisté vody již při drobném zanedbání údržby.

D  Box pro technologii –  box slouží k uložení dmychadla, elektroventilů a dalšího elektropříslušenství.

OSAZENÍ ČISTÍRNY

Čistírna TOPAS R-BASIC je tvořena samonosnou kruhovou plastovou nádrží, která se osazuje do výkopu tak, aby poklop čistírny byl min. 100 mm nad upraveným terénem a nemohlo tak dojít ke vniknutí povrchové vody do čistírny.  Čistírna je z výroby vybavena přítokovým a odtokovým potrubím DN 110 mm. Spodní hrana přítoku je 0,7 m a odtoku 0,8 m pod upraveným terénem. Odtok i přítok je tvořen hladkým koncem potrubí.

TOPAS R BASIC v zemi

A  Hloubka přítoku pod terénem 0,7 m
B  Celková výška  2,4 m
C  Výška odtoku nade dnem 1,4 m

OBSYP A NAPOUŠTĚNÍ ČOV

Po osazení se čistírna naplní vodou a obsype pískem nebo původní „prohozenou“ zeminou. Zásyp pod připojovacím a odtokovým potrubím se musí vždy provést hutněným štěrkopískem (nejlépe stabilizovaným cementem), aby se zamezilo pozdějšímu sedání zásypu, čímž by mohlo dojít k poškození stability potrubí.

 

PŘIPOJENÍ NA ELEKTRICKOU ENERGII

Každá čistírna je vybavena zástrčkou 230V, napojenou do přívodní krabice acidur. Tato zástrčka slouží k provizornímu napojení a přezkoušení čistírny na prodlužovací kabel. Připojení z nemovitosti se provádí kabelem minimálního průřezu CYKY 3J x 2,5 do přívodní elektrické krabice acidur – viz kabeláž. Pokud je při instalaci přítomen elektrikář nebo montér s příslušnou odbornou kvalifikací montáže elektrických zařízení, provede se zapojení přívodního kabelu přímo do čistírny a provizorní zapojení se zruší. Napojení v nemovitosti a el. přípojka se provádí individuálně a není předmětem dodávky čistírny. Je nezbytné, aby byl přívod k čistírně chráněn proudovým chráničem.

 

ČOV S NÁDRŽÍ NA VYČIŠTĚNOU VODU (DUO)

Čistírna může být vyrobena v jednom bloku s nádrží na vyčištěnou vodu (event. na skladování přebytečného kalu).  ČOV a nádrž na čistou vodu o objemu 2m3 jsou vyrobeny jako jeden kompaktní výrobek. Tím je dosaženo výrazné úspory na dopravě, zemních pracích, osazení, montáži a propojování, které úplně odpadá oproti instalaci samostatné ČOV a samostatné nádrže na čistou vodu. Vyčištěnou vodu lze využít jako vodu užitkovou, nebo pro zálivku zahrady.

ČOV s nádrží na čistou vodu

Potřebujete poradit s výběrem ČOV? Obraťte se na nás, rádi Vám pomůžeme.