DODACÍ A INSTALAČNÍ PODMÍNKY

Dodání ČOV

Čistírny TOPAS se ve standardním provedení dodávají jako jeden kompletní výrobek, který vyžaduje pouze připojení na kanalizaci a přívod elektrické energie.
Nemají tedy žádný samostatný box na dmychadlo nebo elektrorozvaděč, který by bylo třeba propojit s čistírnou, jako je to obvyklé u jiných typů čistíren.
Neobsahují ani samostatné nástavce podle hloubky přítoku apod. Pokud se dodává čistírna vybavená pískovým filtrem, je tento pískový filtr již zabudován v čistírně.
Dodací doba závisí na okamžité poptávce a může se lišit jak podle typu čistírny, tak podle ročního období. V zásadě platí, že dodací lhůty u základních typů čistíren tj. TOPAS do 8 EO a hloubky přítoku do 1,2 m není obvykle delší než 4 týdny, případně jsou skladem.
Větší typy čistíren nebo ČOV pro větší hloubku přítoku, se vyrábějí na zakázku a dodací doba je do 8 týdnů od zaplacení zálohy. U standardních typů se záloha nepožaduje.

Domovní čistírna odpadních vod TOPAS S

Záruka

Záruční dobu na ČOV jako celek poskytujeme v délce 24 měsíců.

Na dmychadlo poskytujeme záruku 24 měsíců od dodání výrobku, pokud budou dodrženy podmínky nezbytné údržby dmychadla. Záruka se vztahuje na odstranění vad, jež vzniknou v souvislosti s běžným používáním dmychadla, nikoliv na odstranění vad, které vzniknou z důvodu zanedbání povinné údržby, špatného zapojení (viz provozní řád), neodborné obsluhy, nevhodného provozu a manipulace či mechanickým poškozením. V případě pochybností rozhoduje o oprávněnosti reklamace dodavatel dmychadla. Záruka na membrány u membránových dmychadel a na lamely u lamelových dmychadel, tj. na součástky, které podléhají opotřebení provozem čistírny, poskytujeme záruku 6 měsíců.

Záruka se nevztahuje na závady, způsobené zanedbáním pravidelné údržby ČOV dle provozního řádu a vady způsobené během dopravy a instalaci čistírny, pokud tyto práce prováděl sám zákazník nebo jím pověřená osoba.

Usazení

Standardní osazení

ČOV Topas je kompletní samonosná plastová nádrž, která se osazuje obvykle do výkopu tak, že víko je umístěno cca 150 mm nad upraveným terénem, aby byla ČOV zajištěna proti vniknutí dešťových vod.

Pro usazení čistírny do výkopu je třeba sjednat mechanizaci (autojeřáb).

V běžných základových podmínkách se vykope jáma rozměrů a hloubky dle výkresové dokumentace. Pokud je stabilní podloží, stačí zřídit pro ČOV TOPAS 5 – 10 EO zhutněný pískový podsyp, nejlépe stabilizovaný cementem a s maximální odchylkou od vodorovné roviny 2 mm. Pro větší typy čistíren je třeba zřídit vodorovný podkladní beton vyztužený KARI sítí, v tloušťce min. 200 mm (max. povolená odchylka od vodorovné roviny je 2 mm).

V případě, že dojde k výkopu hlubší jámy než je třeba, případně je podloží z nějakého důvodu nestabilní (rozbahnění při vysoké hladině pozemní vody, apod.), je nezbytné pod podkladní desku ještě zřídit stabilizační vrstvu ze štěrku nebo štěrkopísku o tloušťce min. 300 mm.

Na takto upravenou podkladní desku se osadí čistírna, nejlépe za pomocí mechanizace. Po osazení čistírny se provede kontrola vodováhou na stropu čistírny tak, aby se prokázalo vodorovné uložení.

Následně se provede obsyp čistírny pískem nebo štěrkopískem do výšky 300 mm nad dno čistírny. Obsyp je třeba provést po celém obvodu čistírny se zhutněním min. 100% PS.

Po provedení zhutněného obsypu pískem na výšku 300 mm se naplní čistírna vodou na výšku 1 m nade dnem čistírny. Potom je možné čistírnu obsypat vykopanou zeminou s mírným zhutněním (cca 80% PS) na výšku cca 1,5 m nad dno čistírny. Po doplnění vody v čistírně na provozní hladiny se obsyp dokončí. Obsypový materiál nesmí obsahovat ostrohranný štěrk, případně valouny o průměru větším než 15 mm, které by mohly poškodit plastovou stěnu nádrže. Pokud toto není možné zajistit původní zeminou, je třeba obsyp provádět po částech tak, že vlastní plášť nádrže je chráněn pískem s frakcí 0-5 mm. Alternativou je chránit povrch nádrže před poškozením kameny geotextilií.

Standardní osazení ČOV

Osazení pod hladinu podzemní vody

Dno čistírny je konstruované na vztlak 1 m vody (u kruhové varianty 1,5 m), tzn., že pokud hladina spodní vody není výše než 1 m (1,5 m) nad základovou spárou, je možné osadit čistírnu ve standardním provedení. Pokud by byla hladina výše, je třeba objednat atypický výrobek s vyztuženým dnem.

Při osazení pod hladinu podzemní vody se vždy provede nejprve štěrková vrstva o tloušťce 300 mm, která slouží i jako vrstva odvodňovací pro odvodnění výkopu. Na tuto vrstvu se zřídí 200 mm tlustá vrstva podkladního betonu vyztužená KARI sítí (6/100/100 mm) Podkladní deska musí být vodorovná s odchylkou max. 2 mm od vodorovné roviny. Po zatvrdnutí betonu se osadí čistírna a po obvodu se obetonuje prostým betonem na výšku min. 300 mm.

Dále se provede napouštění a obsypávání čistírny tak, jak je popsáno výše u standardního osazení čistírny. Proti vyplavání čistírny při jejím vyprázdnění pak působí betonový prstenec ve spodní části čistírny a váha zásypového materiálu nad tímto prstencem. Další obetonování stěn čistírny obvykle není nutné.

Osazení ČOV do podzemní vody

Připojení ČOV

Přítok

TOPAS R
Čistírny se vyrábějí ve dvou variantách s max. hloubkou nivelety přítoku 0,4 m a 0,7 m pod terénem. Varianta s hloubkou přítoku 0,4 m se vyrábí s pevně zbudovaným přítokem. Druhá varianta se vyrábí bez pevného přítoku, který se zřídí na místě po osazení čistírny v rozmezí 0,4 – 0,7 m. Přítok je vždy zaveden do přítokové komory čistírny.
TOPAS S
Přítok se zřizuje až na místě instalace po osazení čistírny, do přítokové – vyrovnávací komory. Ta má také funkci čerpací stanice, a proto může být přítok zřízen v různé výšce, dle hloubky přítokové kanalizace. Povolené rozmezí hloubek je 80 cm. Pokud je plášť čistírny vyztužen pozinkovaným tvarovaným plechem, je v místě přítoku zavařena plastová deska z polypropylénu, tloušťky 15 mm o rozměru 90 x 20 cm. V té se vyřízne otvor pro přítokové potrubí, které se do stěny zavaří, případně se utěsní jiným vhodným způsobem. Na základě konkrétní objednávky je možné zřídit přítok ve výrobním závodě.

Odtok

TOPAS R
Odtok je vždy zřízen ve výrobním závodě ve výšce 1,5 m nade dnem čistírny. Provozní hladina vody v čistírně je vždy 1,5 m nade dnem čistírny. Bezpečnostní přepad je na kótě 1,65 m nade dnem a havarijní hladina je signalizována na kótě 1,6 m. Vzdutí vody v přítokové kanalizaci může být max. 15 cm nad niveletou přítoku. Hloubka nivelety odtoku je dána typem čistírny a může být 0,4 m nebo 0,7 m pod terénem.

TOPAS S
ČOV se dodává s pevně zabudovaným odtokem. Odtok má zároveň funkci bezpečnostního přepadu z vyrovnávací (akumulační) nádrže ČOV. Průměr odtokové trubky a výška odtoku nade dnem závisí na typu ČOV.

Odtok je vždy zřízen ve výrobním závodě. Niveleta odtoku je 1,5 m nade dnem čistírny. Při výpadku elektrické energie, případně při poruše čistírny může dojít ke krátkodobému vzdutí vody v přítokové komoře, kdy může být dosaženo nastavené havarijní hladiny. Pokud je toto vzdutí delší než 60 minut, je signalizováno řídící jednotkou čistírny.

Výška vzdutí se nastavuje při instalaci čistírny nastavením výšky přepadu z přítokové komory do odtokového potrubí (baypass). Čím výše je nastaven bezpečnostní přepad, tím bezpečnější je provoz čistírny, protože se zvětšuje objem vyrovnávací nádrže. Krátkodobé vzdutí vody v přítokové kanalizaci nesmí však způsobit problémy v nemovitosti. Výška bezpečnostního přepadu se proto nastavuje vždy při instalaci čistírny podle konkrétních podmínek. Bezpečnostní přepad je možné nastavit v rozmezí 1,5 – 1,9 m nade dnem čistírny.

Pod přítokovým a odtokovým potrubím musí být vždy zásyp proveden hutněným (min. 100% PS) štěrkopískem na celou výšku zásypu od dna čistírny po niveletu potrubí. Jinak by mohlo dojít při následném sedání zásypu k poškození přítokového nebo odtokového potrubí.

Elektrické připojení

Čistírny TOPAS jsou určeny pro trvalé připojení k pevnému elektrickému rozvodu síťového napětí. Do pevného elektrického rozvodu čistírny TOPAS musí být vestavěn přístroj pro vypínání – hlavní vypínač, přiměřené jištění a ochranný prvek – proudový chránič s vybavovacím proudem 30mA.
Elektrická přípojka a napojení v nemovitosti s hlavním vypínačem, jištěným proudovým chráničem není předmětem dodávky ČOV a provádí se individuálně pro každou stavbu. Čistírny do kapacity 40 EO mají kompresory na 230 V, větší typy čistíren na 380 V.
Čistírna odpadních vod TOPAS je konstruována pro obsluhu poučenou bez elektrotechnické kvalifikace. Obsluha smí manipulovat pouze s ovládacími prvky. V žádném případě obsluha nesmí zasahovat do elektroinstalace!

Potřebujete poradit s výběrem ČOV? Obraťte se na nás, rádi Vám pomůžeme.