Provoz a údržba

Správně fungující ČOV nezapáchá. Pokud zapáchá, došlo v některé části k vytvoření anaerobních podmínek, což by za normálních okolností nemělo nastat, jelikož všechny komory ČOV by měly být dostatečně provzdušněny. Potom je třeba zjistit poruchu, či příčinu nedostatku kyslíku v té které konkrétní zapáchající komoře.
Hlučnost dmychadla je od výrobce garantována 38 dB. Již tato hodnota splňuje všechny hygienické normy pro instalaci přímo vedle obytných budov. Avšak díky naší instalaci pod poklopem ČOV se celková hlučnost zařízení snižuje na hranici slyšitelnosti. Lze říci, že je při zavřeném víku slyšet více šplouchání vody nežli chod ČOV jako takové. Všechny typy čistíren TOPAS tedy splňují limity pro hluk, stanovené NV č. 272/2011 Sb. Základní limity pro venkovní hluk v obytné zóně jsou 50 dB ve dne (6 - 22 hod.) a 40 dB v noci (22 - 6 hod).
Membrány na dmychadle by se měly měnit cca po 2 letech provozu dmychadla. V případě, že nebudou vyměněny membrány na dmychadle, tak se zvyšuje riziko jejich prasknutí a případné vážné poškození dmychadla.
Zjednodušeně lze říci, že pravidelná kontrola spočívá v občasné vizuální kontrole kvality vyčištěné vody po odkrytí víka ČOV a poté cca po 3 – 6 měsících, (v závislosti na zatížení) ve vyčerpání kalojemu a vyčištění prachového filtru dmychadla. Po 2 letech je třeba vyměnit membrány na dmychadle.
Ano může. Je to biologická aerobní ČOV, která má provoz uzpůsoben automaticky, bez vnějšího nastavování, pro případ sníženého přítoku splašků tak, aby byla biologická funkce ČOV zachována co nejdéle (omezením aerace a doplňováním substrátu pro mikroorganizmy z akumulační nádrže). Čistírny typu TOPAS S byly testovány na zachování provozu po 3 a 6 měsících od přerušení přítoku splašků. Testování prováděl Strojírenský zkušební ústav Brno (SZÚ Brno). Důvodem, proč jsme k tomuto testování přistoupili, byl požadavek na testování od našeho švédského a posléze i norského významného odběratele našich domovních čistíren, po kterých to požadovaly místní vodoprávní úřady. Proto jsme si nechali otestovat čistírny typu TOPAS S 7 a TOPAS S 10, doplněné pískovým filtrem a dávkováním na odstraňování fosforu, které na tyto trhy běžně dodáváme pod obchodním názvem TOPAS Plus (tj. plus dávkování). Čistírny byly standardním způsobem zapracovány. U jedné čistírny byl obnoven přítok po 3 měsících, u druhé čistírny byl obnoven přítok po 6 měsících od přerušení přítoku. Z obou čistíren bylo odebráno 6 vzorků v průběhu 10 dní po obnovení přítoku. Výsledky efektivity čištění u obou čistíren byly prakticky stejné. Odtokové koncentrace přečištěné odpadní vody z ČOV byly v obou případech ve všech 6-ti odebraných vzorcích v průběhu prvních 10 dní po obnovení nátoku splašků v limitech požadovaných platnou národní legislativou pro danou velikost ČOV. Zároveň se průměrné účinnosti, dosažené za prvních 10 dní blížily účinnostem dosaženým při CE certifikaci. Za tuto schopnost, otestovanou zkušebním ústavem byla ČOV TOPAS udělena cena Grand Prix na mezinárodním veletrhu For Arch 2018 v Praze.
Voda je naprosto čirá, čistá, bez zápachu a bez zákalu. Měla by být k nerozeznání od vody užitkové. Mnohdy je voda na odtoku z ČOV čistší než voda v tocích, do nichž je vypouštěna.

Na ČOV TOPAS S 5 je nejvýznamnějším spotřebičem energie dmychadlo s příkonem cca 60 W. Denní spotřeba el. energie je tedy 24 x 60 = 1,44 kWh/den, což představuje 525,6 kWh/rok. Tato spotřeba je však počítána pro případ, kdy dmychadlo pracuje nepřetržitě celý den, resp. celý rok. ČOV TOPAS trvale měří množství odpadní vody a na základě speciálního programu automaticky omezuje množství vzduchu v čistírně podle množství odpadních vod. To znamená v porovnání s jinými domovními čistírnami, které tuto technologii nemají, podstatnou úsporu elektrické energie bez jakékoliv obsluhy. Pokud tedy uvažujeme, že ČOV TOPAS pracuje větší část dne v regulovaném chodu, pak se tyto náklady výrazně snižují. Reálná spotřeba el. energie je tedy mnohem nižší, viz následující tabulka:

Denní zatížení Běžná čistírna ČOV TOPAS R ČOV TOPAS S
 5 osob 1,4 kWh/den 0,78 kWh/den

1,4 kWh/den

3 - 4 osoby 1,4 kWh/den 0,6 kWh/den

1,1 kWh/den

1 - 2 osoby

1,4 kWh/den

0,43 kWh/den 0,78 kWh/den

0 osob

1,4 kWh/den 0,086 kWh/den 0,156 kWh/den