Může být ČOV Topas použita u rekreačních objektů s nepravidelným provozem?

Ano může. Je to biologická aerobní ČOV, která má provoz uzpůsoben automaticky, bez vnějšího nastavování, pro případ sníženého přítoku splašků tak, aby byla biologická funkce ČOV zachována co nejdéle (omezením aerace a doplňováním substrátu pro mikroorganizmy z akumulační nádrže). Čistírny typu TOPAS S byly testovány na zachování provozu po 3 a 6 měsících od přerušení přítoku splašků. Testování prováděl Strojírenský zkušební ústav Brno (SZÚ Brno). Důvodem, proč jsme k tomuto testování přistoupili, byl požadavek na testování od našeho švédského a posléze i norského významného
odběratele našich domovních čistíren, po kterých to požadovaly místní vodoprávní úřady. Proto jsme si nechali otestovat čistírny typu TOPAS S 7 a TOPAS S 10, doplněné pískovým filtrem a dávkováním na odstraňování fosforu, které na tyto trhy běžně dodáváme pod obchodním názvem TOPAS Plus (tj. plus dávkování). Čistírny byly standardním způsobem zapracovány. U jedné čistírny byl obnoven přítok po 3 měsících, u druhé čistírny byl obnoven přítok po 6 měsících od přerušení přítoku. Z obou čistíren bylo odebráno 6 vzorků v průběhu 10 dní po obnovení přítoku. Výsledky efektivity čištění u obou čistíren byly prakticky stejné. Odtokové koncentrace přečištěné odpadní vody z ČOV byly v obou případech ve všech 6-ti odebraných vzorcích v průběhu prvních 10 dní po obnovení nátoku splašků v limitech požadovaných platnou národní legislativou pro danou velikost ČOV. Zároveň se průměrné účinnosti, dosažené za prvních 10 dní blížily účinnostem dosaženým při CE certifikaci. Za tuto schopnost, otestovanou zkušebním ústavem byla ČOV TOPAS udělena cena Grand Prix na mezinárodním veletrhu For Arch 2018 v Praze.